Afrikaans Bible

1 KRONIEKE 3

1 KRONIEKE

Return to Index

Chapter 4

1

 Die seuns van Juda was: Peres, Hesron en Karmi en Hur en Sobal. 

 


2

 En Re ja, die seun van Sobal, was die vader van Jahat, en Jahat van Ahumai en van Lahad; dit is die geslagte van die Soreatiete; 

 


3

 en dit is die seuns van Etam: J¡sreël en J¡sma en Jidbas; en die naam van hulle suster was Hasselelponi. 

 


4

 En Pnuel was die vader van Gedor, en Eser die vader van Husa. Dit is die seuns van Hur, die eersgeborene van frata, die vader van Betlehem. 

 


5

 En Asgur, die vader van Tekoa, het twee vroue gehad: H‚lea en N „ra; 

 


6

 en N „ra het vir hom Ahussam en Hefer en die Temeniete en die Ahastariete gebaar. Dit was die seuns van N „ra. 

 


7

 En die seuns van H‚lea was: Seret, Jesohar en Etnan. 

 


8

 En Kos was die vader van Anub en Hassob‚ba en van die geslagte van Ah rhel, die seun van Harum. 

 


9

 En Jabes was meer geëerd as sy broers; en sy moeder het hom Jabes genoem en gesê: Ek het met smart gebaar. 

 


10

 En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê: As U my ryklik seën en my grondgebied vermeerder en u hand met my sal wees en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie! En God het laat kom wat hy begeer het. 

 


11

 En Kelub, die broer van Suha, was die vader van Mehir; hy is die vader van Eston. 

 


12

 En Eston was die vader van Bet-R fa en Pas‚ag en Teh¡nna, die vader van die stad Nahas; dit is die manne van Rega. 

 


13

 En die seuns van Kenas was Otniël en Ser ja; en die seuns van Otniël: Hatat en Meonotai. 

 


14

 En Meonotai was die vader van Ofra, en Ser ja van Joab, die vader van die Handwerkersdal, want hulle was ambagsmanne. 

 


15

 En die seuns van Kaleb, die seun van Jefunne, was: Iru, Ela en Naäm, en die seuns van Ela: Kenas. 

 


16

 En die seuns van Jeh lleleël was: Sif en Sifa, T¡reja en As reël. 

 


17

 En die seuns van Esra was: Jeter en Mered en Efer en Jalon; en dit is die seuns van Bitja, die dogter van Farao, wat Mered as vrou geneem het; en sy het swanger geword en gebaar: Mirjam en S mmai en Jisbag, die vader van Estemoa. 

 


18

 En sy Joodse vrou het gebaar: Jered, die vader van Gedor, en Heber, die vader van Sogo, en Jekutiël, die vader van Sanoag. 

 


19

 En die seuns van die vrou van Hod¡ja, die suster van Naham, die vader van Keh¡la, was die Garmiet, en Estemoa, die Ma„gatiet. 

 


20

 En die seuns van Simon was: Amnon en Rinna, Ben-H nan en Tilon; en die seuns van J¡se‹ was Sohet en Ben-Sohet. 

 


21

 Die seuns van Sela, die seun van Juda was: Er, die vader van Lega, en L eda, die vader van Mar‚sa, en die geslagte van die huis van die linnewewers van die huis van Asb‚a; 

 


22

 verder Jokim en die manne van Kos‚ba en Joas en Saraf -- hulle wat oor Moab geheers het -- en Jasubi-L‚hem; maar die geskiedenisse is oud. 

 


23

 Hulle was die pottebakkers en die inwoners van Net im en Ged‚ra; daar het hulle gebly by die koning in sy diens. 

 


24

 Die seuns van S¡meon was: N‚muel en Jamin, Jarib, Serag, Saul; 

 


25

 Sallum was sy seun; Mibsam was sy seun; Misma was sy seun. 

 


26

 En die seuns van Misma was: H mmuel, sy seun, Sakkur, sy seun, S¡me‹, sy seun. 

 


27

 En S¡me‹ het sestien seuns en ses dogters gehad; maar sy broers het nie baie seuns gehad nie; en hulle hele geslag het nie so vermeerder soos die seuns van Juda nie. 

 


28

 En hulle het gewoon in Bers‚ba en Molada en Hasar-Sual 

 


29

 en in Bilha en Esem en Tolad 

 


30

 en in B‚tuel en Horma en Siklag 

 


31

 en in Bet-M rkabot en Hasar-Susim, en Bet-B¡re‹ en Saär im; dit was hulle stede totdat Dawid koning geword het. 

 


32

 En hulle dorpe was: Etam en Ajin, Rimmon en Togen en Asan, vyf stede; 

 


33

 en al hulle dorpe wat in die omtrek van hierdie stede was, tot by Baäl; dit was hulle woonplekke, en hulle het hul geslagsregister gehad. 

 


34

 En M‚sobab en Jamleg en Josa, die seun van Am sia, 

 


35

 en Joël en Jehu, die seun van Jos¡bja, die seun van Ser ja, die seun van Asiël, 

 


36

 en Eljoënai en Jaäkoba en Jesoh ja en As ja en Adiël en Jes¡miël en Ben ja 

 


37

 en Sisa, die seun van S¡fe‹, die seun van Allon, die seun van Jed ja, die seun van Simri, die seun van Sem ja -- 

 


38

 die wat hier met hulle naam opgegee is, was vorste in hulle geslagte, en hulle families het sterk vermeerder. 

 


39

 En hulle het getrek tot by die ingang na Gedor, tot oostelik van die dal, om weiveld vir hulle kleinvee te soek. 

 


40

 En hulle het geil en goeie weiveld gevind, en die land was na alkante toe wyd en stil en rustig, want mense van Gam het daar tevore gewoon; 

 


41

 en die wat hier met hulle naam beskrywe is, het in die dae van Hisk¡a, die koning van Juda, gekom en hulle tente verslaan, en ook die Meniete wat daar gevind is; en hulle het hul met die banvloek getref tot vandag toe; en hulle het in hulle plek gaan woon; want daar was weiveld vir hulle kleinvee. 

 


42

 Ook het van hulle, van die seuns van S¡meon, vyf honderd man getrek na die gebergte Se‹r; en Pel tja en Ne rja en Ref ja en Ussiël, die seuns van J¡se‹, was aan hulle hoof. 

 


43

 En hulle het die oorblyfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe. 

 


1 KRONIEKE 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: